Hem

Här kan du fraktfritt beställa Ekologiska kläder –  Fair Trade tillverkade leksaker till baby & barn- doppresenter & presenter

Pre­sen­ter till Ba­by och Barn – Eko­lo­gis­ka Barn­klä­der & Leksaker

Väl­kom­men till Ba­by­gifts.se – din web­s­hop med eko­lo­gis­ka pre­sen­ter och dop­gå­vor till ba­by och barn. Här kan du frakt­fritt be­stäl­la fi­na Fair trade tillverkade leksaker, ba­by­fil­tar och ekologiska babykläder – per­fek­ta pre­sen­ter till ett dop, en ny­född ba­by el­ler ett li­tet barn i din när­het. Al­la pro­duk­ter från Ba­by­gifts.se är Fair Tra­de vil­ket in­ne­bär att de är rätt­vist pro­du­ce­ra­de med re­spekt för män­ni­ska och mil­jö – lek­sa­ker och pre­sen­ter som bi­drar till en bätt­re värld.

Var­för kö­pa pre­sen­ter till dop el­ler fö­del­se­dag hos Ba­by­gifts.se?

Din pre­sent slås in i fint mil­jö­märkt pap­per och skic­kas med pos­ten di­rekt hem till dig el­ler till mot­ta­ga­ren som du anger vid be­ställ­ning­en. Mot­ta­ga­ren häm­tar ut pa­ke­tet hos när­mas­te postombud om pa­ke­tet in­te går ned i brev­lå­dan. Frak­t, grattiskort och presentinslagning är kostnadsfritt. Du fix­ar en fin och ga­ran­te­rat upp­skat­tad pre­sent till en ny­född ba­by el­ler barn, till dop el­ler fö­del­se­dag – snabbt, en­kelt och be­kvämt.
När du kö­per dop­gå­vor el­ler and­ra pre­sen­ter i vår bu­tik vi­sar du om­tan­ke in­te ba­ra om bar­net du hand­lar till, ut­an även om pro­duk­tio­nen och män­ni­skor­na bakom pro­duk­ten. Sam­ti­digt som ba­byn får fi­na lek­sa­ker och klä­der i pre­sent, bi­drar du till ett bätt­re liv för barn och fa­mil­jer i mind­re ut­veck­la­de län­der. Pre­sen­ter från Ba­by­gifts.se är me­nings­ful­la pre­sen­ter med stor om­tan­ke!

Dop­gå­vor till ba­by och barn – Me­nings­ful­la pre­sen­ter som gör skill­nad!

När du kö­per eko­lo­gis­ka lek­sa­ker och klä­der till ba­by el­ler barn i Ba­by­gifts web­s­hop vi­sar du in­te ba­ra om­tan­ke om det barn du ger pre­sen­ter­na till – du vi­sar ock­så om­tan­ke om he­la den värld som bar­net ska växa upp i. Al­la vå­ra pre­sen­ter är uni­ka, hand­gjor­da och pro­du­ce­ras av kvin­nor som ar­be­tar i kol­lek­tiv i Pe­ru, Bang­la­desh el­ler Egyp­ten un­der rätt­vi­sa vill­kor. En pre­sent från Ba­by­gifts.se vi­sar att du bryr dig om pro­duk­tio­nen och män­ni­skor­na bakom pro­duk­ten. Ba­by­gifts.se le­ve­re­rar me­nings­ful­la pre­sen­ter som gör skill­nad för den värld som en ny­född ba­by ska växa upp i.

Här hos Ba­by­gifts.se hit­tar du all­tid ett stort sor­ti­ment av fi­na pre­sen­ter till ba­by och barn. Eko­lo­gis­ka lek­sa­ker, eko­lo­gis­ka ba­by­klä­der, mju­ka vir­kade doc­kor och ba­by­filtar i här­li­ga fär­ger pas­sar ut­märkt som dop­gå­va el­ler pre­sent till ett barn som fyl­ler år.

Sam­ti­digt som du gör nå­gon glad ge­nom en gå­va, hjäl­per du ut­sat­ta kvin­nor i värl­den!