Affärsidé

blommaVar­för in­te skic­ka en fint in­sla­gen pre­sent i stäl­let för ett blom­mo­gram till den du in­te har möj­lig­het att upp­vak­ta per­son­li­gen?

Har ni fått en ny fa­mil­je­med­lem el­ler har be­kant­skaps­kret­sen ut­ö­kats med en li­ten ny­född? El­ler vill du fi­ra en fö­del­se­dag, ge en doppre­sent el­ler en jul­klapp?

Välj en doc­ka, nal­le, en skall­ra/bi­t­ring el­ler nå­got an­nat som du tyc­ker om, välj ett kort och skriv en häls­ning så skic­kar jag pre­sen­ten fint in­sla­gen åt dig. Pre­sen­ten skic­kas som brev el­ler post­pa­ket be­ro­en­de på stor­lek och le­ve­re­ras till brev­lå­dan hos mot­ta­ga­ren el­ler till när­mas­te postom­bud. Al­la pri­ser är in­klu­si­ve kort, pa­ke­tin­slag­ning och frakt. Jag har tänkt mig att mot­ta­ga­ren är mel­lan 0 till 3 år.

När du kö­per en pre­sent från Ba­by­gifts.se gör du in­te ba­ra nå­gon glad, du bi­drar även till att en kvin­na ute i väl­den får det li­te bätt­re eko­no­miskt ställt.

Sam­ti­digt som du gör nå­gon glad ge­nom en gå­va, hjäl­per du ut­sat­ta kvin­nor i värl­den!