Köpvillkor

Stickad skallra fair tradePri­ser

Al­la pri­ser anges i SEK och in­klu­si­ve moms 25 %. För att hand­la hos Ba­by­gifts.se mås­te du ha fyllt 18 år, an­nars krävs måls­mans till­stånd. Al­la be­ställ­ning­ar är bin­dan­de.

Be­tal­nings­al­ter­na­tiv

-Kort­be­tal­ning / Pay­son

Be­tal­ning sker en­kelt och sä­kert med Pay­son. Även om du in­te har ett Pay­son­kon­to se­dan ti­di­ga­re kan du snabbt gö­ra trans­ak­tio­nen via Pay­son. Pay­son sam­ar­be­tar med VI­SA, Mas­ter­Card samt al­la svens­ka ban­ker som er­bju­der di­rekt­be­tal­ning­ar, Swed­bank, Han­dels­ban­ken, SEB och Nor­dea.

Pay­son hål­ler höga sä­ker­hets­krav och är PCI-​​​​cer­ti­fi­e­ra­de av Trust­wa­ve som är en in­ter­na­tio­nell or­ga­ni­sa­tion för sä­ker e-​han­del. All tra­fik kryp­te­ras ge­nom SSL 128 bi­tar och al­la kor­tö­ver­fö­ring­ar byg­ger på ban­ker­nas så kal­la­de 3D-​secu­re tek­nik.

Pay­son star­ta­de 2004 i Sve­ri­ge och över en mil­jon per­so­ner har an­vänt Pay­son som är en väl­känd be­tal­lös­ning på in­ter­net.

Läs mer om Pay­son här: www.pay­son.se

Le­ve­rans­sätt

Vi skic­kar be­ställ­ning­ar som post­pa­ket/brev. Nor­mal le­ve­rans­tid är cir­ka 1-2 var­da­gar. Le­ve­ran­sen kan ta en dag ex­tra vid stor­hel­ger. Vi tar in­te eko­no­miskt an­svar för even­tu­el­la för­se­ning­ar be­ro­en­de på frakt­fö­re­ta­get.

Frakt

Frakt­kost­na­den in­går i pri­set.

Re­kla­ma­tion och re­tur­rätt
Det är all­tid ga­ran­ti på de pro­duk­ter du kö­per (1 år). Om man kan på­vi­sa att det är fab­ri­ka­tions­fel på pro­duk­ten får man all­tid ny pro­dukt Ba­by­gifts.se be­ta­lar frak­ten för den nya pro­duk­ten, där­e­mot gäl­ler in­te ga­ran­tin vid för­slit­nings­ska­dor. Du be­ta­lar själv re­tur­frak­ten. För åter­be­tal­ning – ange ditt post­gi­ro-​, bank­gi­ro-​, per­son­kon­to-​ el­ler bank­kon­to­num­mer.

Ång­er­rätt
Du har en­ligt di­stans­av­talsla­gen rätt att re­tur­ne­ra be­ställ­da fel­fria va­ror ut­an att ange nå­gon an­led­ning. Med­de­lan­de om det­ta ska läm­nas så snart som möj­ligt, dock se­nast in­om fjor­ton (14) da­gar från det att va­ran mot­ta­gits. (Gäl­ler ej vid spe­ci­al be­ställ­da va­ror) Vi föl­jer Kon­su­ment­ver­kets re­kom­men­da­tio­ner se: Kon­su­ment­ver­ket.se

Ska­dor på pa­ket och ej ut­häm­ta­de pa­ket
Upp­täc­ker du ska­dor på pa­ke­tet skall du ome­del­bart an­mä­la det­ta till post­kon­to­ret el­ler an­nan trans­por­tör och gö­ra en ska­de­an­mä­lan. Häm­ta in­te ut ett ska­dat pa­ket! Upp­täc­ker du in­te ska­dan för­rän du öpp­nat pa­ke­tet, och ska­dan är av den art att den kan hän­fö­ras till pos­tens el­ler trans­port­fö­re­ta­gets han­te­ring, skall du kon­tak­ta dem och gö­ra en ska­de­an­mä­lan. Om even­tu­ell tvist med pos­ten el­ler trans­port­fö­re­ta­get in­te kan lö­sas, tar du kon­takt med oss.
Har du be­ställt och in­te häm­tar ut din för­sän­del­se in­nan det går i re­tur till oss (pa­ket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fak­tu­re­rar vi dig 350 kr för vårt ar­be­te med han­te­ring av va­ror­na.

Per­son­upp­giftsla­gen
Di­na per­son­upp­gif­ter han­te­ras i en­lig­het med gäl­lan­de be­stäm­mel­ser i per­son­upp­giftsla­gen (PUL).