Om oss

Baby med stickad leksakBa­by­gifts.se star­ta­des av mig Kristi­na Holm­bom år 2012. Ef­ter 34 år av jobb in­om in­du­strin frå­ga­de jag mig själv ”är det här vad jag vill syss­la med till min pen­sion?”. Sva­ret var ett rung­an­de Nej! När jag fick chan­sen att få av­gångs­ve­der­lag tog jag den och där­i­ge­nom fick jag möj­lig­he­ten att fun­de­ra på vad jag vill med mitt liv.

Jag har till­bring­at myc­ket tid med mi­na flic­kor som är be­res­ta och myc­ket med­vet­na unga da­mer, t. ex res­te jag till Tan­za­nia och häl­sa­de på min älds­ta dot­ter när hon ar­be­ta­de där. Vi pra­ta­de myc­ket om hur vik­tigt det är att kvin­nor i mind­re ut­veck­la­de län­der får in­fly­tan­de i fa­mil­jens eko­no­mi och över den in­komst hon själv bi­drar med. Ge­nom ökat in­fly­tan­de kan hon bland an­nat se till att hen­nes barn får en bra start i li­vet, ut­bild­ning och nöd­vän­dig sjuk­vård.

Ef­ter re­san till Tan­za­nia satt jag fram­för da­torn och ham­na­de på en si­da där ett eng­elskt fö­re­tag säl­jer Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de lek­sa­ker och ba­by­ar­tik­lar.

Det­ta gav mig idén till min pre­sents­hop som in­te ba­ra le­ve­re­rar en pre­sent ut­an som ock­så i för­läng­ning­en bi­drar till kvin­nors själv­för­sörj­ning i mind­re ut­veck­la­de län­der. Pro­duk­ter­na är till­ver­ka­de i Egyp­ten, Bang­la­desh och Pe­ru där kvin­nor ar­be­tar i kol­lek­tiv. De får en lön som är be­tyd­ligt hög­re än om de skul­le ha ar­be­tat på en lo­kal in­du­stri. Dess­utom är ar­bets­ti­der­na högst flex­ib­la vil­ket ger kvin­nor­na möj­lig­he­ten att va­ra hem­ma och ta hand om fa­mil­jen när det be­hövs. Läs mer här om kvin­nor­na och pro­duk­tio­nen, el­ler på Best Ye­ars och Pebb­le-​Hat­hay Bu­na­no.

Sam­ti­digt som du gör nå­gon glad ge­nom en gå­va, hjäl­per du ut­sat­ta kvin­nor i värl­den!