Om produkterna

Stickade leksaker baby och barnBest Ye­ars, vil­ka jag kö­per pro­duk­ter­na från, är en av Eu­ro­pas le­dan­de för­säl­ja­re av stic­ka­de och vir­ka­de rätt­vi­st pro­du­ce­ra­de lek­sa­ker. Best Ye­ars är med­lem­mar i Equi­toy och be­dri­ver nä­ra sam­ar­be­te med Tra­ding Stan­dards för att sä­ker­stäl­la att pro­du­cen­ter­na föl­jer rå­dan­de re­kom­men­da­tio­ner. De är ock­så med­lem­mar av BAFTS The Bri­tish as­so­ci­a­tion for Fair Tra­de Shops & Sup­pli­ers.

Al­la pro­duk­ter är tes­ta­de, ge­nom­går strik­ta sä­ker­hets­kon­trol­ler och de upp­fyl­ler al­la de nu­va­ran­de sä­ker­hetsfö­re­skrif­ter­na. De är CE märk­ta (till­ver­ka­ren ga­ran­te­rar att pro­duk­ten är sä­ker) och tes­ta­de en­ligt EN71 – 1/2/3/9 som är eu­ro­pe­isk stan­dard för ba­by och barn­pro­duk­ter.

Pebbles pro­duk­ter­ är Fair Trade certifierade av WFTO och till­ver­kas un­der stränga kva­li­tets- och sä­ker­hets­krav och allt ma­te­ri­al är tes­tat av god­kän­da la­bo­ra­to­ri­er. All Fair Tra­de pro­duk­tion kon­trol­le­ras re­gel­bun­det av kva­li­fi­ce­ra­de in­spek­tö­rer som ut­för de­tal­je­ra­de sä­ker­hets­in­spek­tio­ner från bör­jan av de­signpro­ces­sen till till­verk­ning och le­ve­rans.

Samt­li­ga pro­duk­ter:
– är Fair Tra­de
– till­ver­kas i 100% bo­mull
– främ­jar ut­sat­ta kvin­nor i värl­den
– är av hög kva­li­tet
– är no­ga ut­val­da

Vå­ra pro­duk­ter:

Pebbles stickade och virkade produkter är Fair Trade tillverkade av kvinnor i Bangladesh.

Produkterna från Pebble är gjorda av medlemmar i den ideella organisationen Hathay Bunano (som betyder handarbete) i Bangladesh. Organisationens vision är att erbjuda trygga anställningar till utsatta kvinnor som lever under fattiga förhållanden på landsbygden, anställningarna är rättvist betalda och av god kvalité.

Hathay Bunano är sedan den 13 november 2014 permanenta medlemmar av World Fair Trade Organisation. De har fökjt prinsiperna för rättvis handel sedan starten 2004 och är sedan många år medlemmar i Ecota Fair Trade Forum. När organisationen nu har växt och utökat marknaden blev det naturligt att söka medlemskap i WFTO och har de senaste månaderna genomgått medlemsprocessen och är nu kvalificerade medlemmar.

Pebbles stickade och virkade leksaker är tillverkade i 100% bomull och stoppade med polyester. Alla leksaker går att tvätta i 40 grader och de skall torkas i torktumlare för att de inte skall bli illaluktande.

 

AS­LLI SAC-​​​​​​​​​​ från Pe­ru

Pro­duk­ter­na som är till­ver­ka­de i Pe­ru he­ter AS­LLI SAC och är även de Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de. De är hand­stic­ka­de och till­ver­ka­de i 100% eko­lo­gisk bo­mull och stop­pa­de med 100% ekologisk bomull. WF­TO (World Fair Tra­de Or­ga­ni­za­tion) är den or­ga­ni­sa­tion som pro­du­cen­ter­na rap­por­te­rar till och som gör stick­prov­s­kon­trol­ler för att se till att ef­ter­lev­na­den följs för att upp­fyl­la kri­te­ri­er­na för rätt­vis han­del.

 

Babykläder och leksaker tillverkade av Egyptisk bomull

Babygifts ekologiska leksaker och babykläder från Egypten produceras av företaget ”Under the Nile”. Produkterna är tillverkade av 100 % handplockad, ekologisk bomull och hela produktionskedjan är alltigenom fri från bekämpningsmedel och kemikalier. Under the Nile är GOTS (Global Organic Textile Standard) certifierade vilket betyder att produktionen genomförs under de högsta kriterierna för ekologisk bomull. De följer även kriterierna för Fair Trade.

Den fina bomullen ger kläder av hög kvalitet

Den ekologiska bomullen som växer i Egypten har extremt långa bomullsfibrer och garnet får därför mycket hög kvalitet. Den mjuka känslan i de ekologiska babykläderna kommer av att bomullen och garnet behandlas med stor varsamhet och helt utan gifter.

 

Mil­jö­hän­syn: Jag an­vän­der en­dast åter­vun­net pap­per till­ver­kat med hän­syn till mil­jön. Fö­re­ta­gen jag hand­lar av är mil­jö­cer­ti­fi­e­ra­de. Mer om mil­jö­cer­ti­fi­e­ring finns att lä­sa på STER­LING var­i­från jag kö­per pre­sent­pap­per.