Varför Fair Trade?

Fair trade leksakerGe­nom att hand­la Fair Tra­de får od­la­re och an­ställ­da i värl­dens mind­re ut­veck­la­de län­der till­trä­de till den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den lik­väl som möj­lig­het till lång­sik­ti­ga han­dels­re­la­tio­ner och ökad för­sälj­ning. Även ar­bets­vill­ko­ren för de an­ställ­da in­om en Fair Tra­de-​ cer­ti­fi­e­rad pro­duk­tion re­gle­ras med hän­syn till de­ras sä­ker­het och häl­sa.

Upp­kö­pa­ren av Fair Tra­de pro­du­ce­ra­de va­ror be­ta­lar en pre­mie som an­vänds till ut­veck­ling av det lo­ka­la sam­häl­let. Peng­ar­na kan gå till en ny sko­la och nya bo­stä­der, till dag­hem och häl­so­vård el­ler till ut­bild­ning. De kan ock­så gå till in­ve­ste­ring­ar i pro­duk­tio­nen. Pro­du­cen­ten får in­fly­tan­de och med­be­stäm­man­de i frå­gor som rör verk­sam­he­ten och de kan på­ver­ka vad pre­mi­en skall an­vän­das till.

Jäm­ställd­het mins­kar våld och fat­tig­dom

Or­ga­ni­sa­tio­ner som pro­du­ce­rar Fair Tra­de och rätt­vi­se­märk­ta pro­duk­ter och livs­me­del be­dri­ver oli­ka de­mo­kra­tiskt styr­da kol­lek­tiv. Kol­lek­ti­ven ökar med­ve­ten­he­ten om de­mo­kra­ti och rät­tig­he­ter och ett av syf­te­na är att kvin­nor och flic­kor skall få sam­ma möj­lig­he­ter i li­vet som män. Kol­lek­ti­ven in­ve­ste­rar ock­så i för­bätt­ring­ar av bo­stä­der, häl­so­pro­gram, sko­lor och de de­lar ut sti­pen­di­er för att ung­do­mar ska kun­na stu­de­ra vi­da­re vid gym­na­si­um och hög­sko­lor.

Fat­ti­ga kvin­nor och flic­kor är värl­dens mest ut­sat­ta. Var­je dag för­ne­kas de si­na rät­tig­he­ter och dis­kri­mi­ne­ring av flic­kor är en bi­dra­gan­de or­sak till fat­tig­dom i väl­den. 65 mil­jo­ner flic­kor i värl­den får in­te nå­gon form av ut­bild­ning, även om de­ras brö­der får det, vil­ket mot­sva­rar he­la Nor­da­me­ri­kas och Eu­ro­pas al­la flic­kor i skol­ål­dern.

När kvin­nor får ökat in­fly­tan­de över fa­mil­jens eko­no­mi av­sät­ter fa­mil­jen mer peng­ar till mat, häl­so-​ och sjuk­vård och ut­bild­ning vil­ket ger vins­ter för så­väl fa­mil­jer och by­ar som he­la län­der.

Fat­tig­do­men och orätt­vi­sor run­tom i värl­den är enorm. Ge­nom att an­vänd din kon­su­ment­makt och hand­la Fair Tra­de och Rätt­vi­se­pro­du­ce­ra­de va­ror och ger du fa­mil­jer möj­lig­he­ten att hål­la sam­man och barn möj­lig­he­ten till ut­bild­ning.

Vill du ve­ta mer? Be­sök Rätt­vis han­del en­ligt WF­TO, FAIRT­RA­DE Sve­ri­ge el­ler ECO­TA fair tra­de Fo­rum.

Sam­ti­digt som du gör nå­gon glad ge­nom en gå­va, hjäl­per du ut­sat­ta kvin­nor i värl­den!